Fr. Michael Frantsev

Blasphemy in the Moscow Art Theater, Stopped by Public Preaching

Fr. Dmitry Smirnov, Igumen Vitaly Utkin, Fr. Andrei Strebkov, Fr. Oleg Stenyaev, Fr. Michael Frantsev July 4 1,848 Comments