Fr. Michael Frantsev

Blasphemy in the Moscow Art Theater, Stopped by Public Preaching

Fr. Dmitry Smirnov, Igumen Vitaly Utkin, Fr. Andrei Strebkov, Fr. Oleg Stenyaev, Fr. Michael Frantsev July 4, 2019 2,062 Comments